Tüzük

İZMİR DSİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
ANA TÜZÜĞÜ

 

DERNEĞİN ADI :

Madde – 1 : Derneğin adı “İzmir DSİ Spor Kulübü Derneği” dir.

DERNEĞİN MERKEZİ ve ŞUBESİ :

Madde – 2 : Derneğin merkezi İzmir Bornova Ağaçlı Yol’da Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğü Yerleşkesi içindedir. Derneğin şubesi açılmayacaktır.

DERNEĞİN AMBLEMİ VE RENGİ :

Madde – 3 : Derneğin amblemi; beyaz fon üzerine yeşil halkada DSİ SPOR KULÜBÜ yazısı, ortadaki beyaz dairenin üzerinde yeşil ile yazılmış DSİ İZMİR 1985 yazısı bulunmaktadır. Derneğin rengi Yeşil-Beyaz’dır.

 

DERNEĞİN AMACI :

Madde – 4 : Çeşitli spor dallarında dernek üyeleri ile onların eş ve çocuklarının yanı sıra genç ve çocukların spor yapmalarını sağlamak ve faaliyet gösterilen spor dallarında Türk sporuna sporcu kazandırmak üzere sosyal ve kültürel çalışmalar için tesisler kurmak ve işletmek.

Derneğin bu amaçları gerçekleştirmek için yapacağı faaliyetler :

1- Dernek; spor, sosyal, kültürel ve sanatsal alanda faaliyet gösterir. Faaliyet gösterilecek branşlar; Futbol, Voleybol, Basketbol, Hentbol, Masa Tenisi, Halk Oyunları, Atletizm, Badminton, Yüzme, Satranç, Tenis, Jimnastik, Aerobik branşlarında, etkinleşmesi amacıyla gerek görülmesi durumunda, ilgili kurumlar nezdinde kurulu (TFF,ASKF(Amatör Spor kulüpleri Federasyonu.-TBF-TVF –TMTF –TTF-TYF ) gibi federasyonlara bağlı kamu kurum ve kuruluşlarına katılmak, Üyelik, kurs, seminer, sempozyum, konferans ve panel gibi eğitim çalışmalarında faaliyet gösterecektir.

2- Ayrıca yukarıda belirtilen branşların dışında Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilecek her türlü branşta etkinlik ve faaliyet gösterilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmiştir.

3- Derneğin amacının gerçekleştirilmesini sağlayacak gelirleri elde etmek amacıyla iktisadi ve ticari işletmeler kurmak ve işletmek, yürürlüğe girmiştir.

4- Üyelerin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve işletmek, Derneğin faaliyet gösterdiği spor dallarında açık ve kapalı tesisleri yapmak veya yaptırılması için girişimde bulunmak,

5- Üyeleri arasında iletişimi sağlamak için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

6- Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için taşınır, taşınmaz mal ile her türlü teknik araç, gereç, kırtasiye malzemeleri ve demirbaşları satmak, satın almak veya kiralamak,

7- Sporcularının uluslararası faaliyetlere katılmaları için gereken çalışmaları yapmak ve desteklemek,

8- Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan malzeme ve maddi yardım almak,

9- Eğitime destek amacıyla, ihtiyaç sahibi sporcularına maddi destekte bulunarak, başarılı bireylerin yetişmesini sağlamak,

10- Ulusal düzeyde başarı kazanan sporcularına ödül vererek teşvik etmek,

11- Dernek çalışmalarının yürütülmesi için; teknik eleman, yardımcı personel, eğitmen, muhasebeci gibi personeli bünyesinde çalıştırmak,

12- Çeşitli spor dallarında kurslar düzenlemek, spor okulları açmak,

13- Derneğin tanıtım ve etkinliklerinde temsili giderleri karşılamak.

Faaliyet Alanı: Dernek sportif alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

ÜYE OLMA HAKKI ve ÜYELİK İŞLEMLERİ :

Madde – 5 : Derneğin Üyeleri :

Derneğin iki çeşit üyesi vardır.

A) Asil Üyeler : Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve derneğin üye defterine kayıtlı olan DSİ 2. Bölge Müdürlüğü personelleridir.

Kurumdan emekli olanlar ile başka kamu kurum ve kuruluşlarına veya DSİ Genel Müdürlüğü’nün Merkez ve diğer Bölge teşkilatlarına naklen atananların üyelikleri başka bir işleme gerek kalmaksızın kendiliğinden sona ermiş sayılır. Ancak emekli olan personelin yeniden üyelik başvurusu yapması durumunda başvurusu Yönetim Kurulu tarafından yeniden değerlendirmeye alınarak neticelendirilir. Bu şekilde üye olanlardan bir yıllık üye aidatı peşin olarak alınır, ayrıca dernekten istifa ederek üyelikten ayrılan personel yeniden üyelik başvurusunda bulunursa istifa ettikten sonraki aidatları kendisinden defaten alınmak suretiyle tahsil edilir.

B) Fahri Üyeler : Derneğin amacını benimseyen ve Derneğe maddi manevi yardım sağlayan gerçek kişilerdir. Fahri Üyelerin Genel Kurulda oy hakları yoktur. DSİ 2. Bölge Müdürlüğü birimlerinde çalışan taşeron firmalara bağlı işçiler yıllık aidatlarını peşin olarak ödedikleri takdirde Fahri Üye kabul edilecek ve kulübe ait tesislerden indirimli olarak faydalanacaklardır.

DSİ 2. Bölge Müdürü Derneğin Onursal Başkanı’dır.

ÜYELİK İŞLEMLERİ : 

Dernek Başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Dernek Yönetim Kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

ÜYELİKTEN ÇIKMA :

Madde – 6 : Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, Dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin Derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA :

Madde – 7 : Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller :

1- Dernek tüzüğünün amacına aykırı davranışlarda bulunmak,

2- Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını bir yıl içinde ödememek,

3- Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

4- Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve Dernek mal varlığında hak iddia edemez.

ÜYE YILLIK AİDAT MİKTARI :

Madde – 8 : Üyeler giriş aidatı olarak 60,00 (Altmış) TL, aylık olarak da 5,00 (beş) TL üye aidatını muntazaman ödemeyi kabul ve taahhüt ederler. Bu miktarları arttırmaya veya eksiltmeye Genel Kurul yetkilidir.

DERNEĞİN ORGANLARI :

Madde – 9 : Derneğin idare organları şunlardır :

A) Genel Kurul

B) Genel Kurul tarafından seçilen Yönetim Kurulu

C) Genel Kurul tarafından seçilen Denetim Kurulu

DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ, TOPLANMA ZAMANI, ÇAĞRI ve TOPLANTI USULÜ :

Madde – 10 : Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel Kurul : 

1- Olağan Genel Kurul, 2 yılda bir, Haziran ayı içerisinde, Yönetim Kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

2- Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır.

Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü :

Yönetim Kurulu, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya Derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre 7 günden az, 60 günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü :

Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek Divan Heyeti oluşturulur.

Dernek Organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin Divan Heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Divan Başkanı’na aittir.

Genel Kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Başka üye adına vekaleten oy kullanamaz. Fahri Üyeler, Genel Kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve Divan Başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanı’na teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

GENEL KURULUN OY KULLANMA ve KARAR ALMA USUL ve ŞEKİLLERİ :

Madde – 11 : Genel Kurulda, aksine karar alınmamışsa, Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, Genel Kurul Başkanı’nın belirteceği yöntem uygulanır.

Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir. Her asil üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır.

GENEL KURUL GÖREV ve YETKİLERİ :

Madde – 12 : Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır :

1- Dernek Organlarının seçilmesi,

2- Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi,

3- Yönetim ve Denetim Kurulları Raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,

4- Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5- Üye aidatlarının belirlenmesi,

6- Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

7- Yönetim Kurulunca Dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

8- Dernek Yönetim ve Denetim Kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

9- Derneğin Federasyona katılması veya ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

10- Derneğin Uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

11- Derneğin vakıf kurması,

12- Derneğin feshedilmesi,

13- Yönetim Kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

14- Mevzuatta ve Dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Genel Kurul, Derneğin diğer organlarını denetler,

Genel Kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında itiraz olduğunda son kararı verir,

Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ :

Madde – 13 : Genel Kurulun icra organıdır. Yönetim Kurulu 7 (asil), 7 (yedek) üyeden kurulu olup, Genel Kurul tarafından aksi bir karar alınmadıkça liste halinde ve kapalı oy sistemi ile seçilir. Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında, bir kararla görev bölüşümü yaparak Başkan, 2.Başkan, Genel Sekreter ve Sayman Üyeyi belirler. Spor dalları sorumluları ve veznedar için Yönetim Kurulu dışındaki dernek üyeleri de görev alabilir.

Yönetim Kurulu ayda en az bir defa üyelerinin yarısından bir fazlası ile toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır.

Başkanın bulunmadığı zamanlarda Yönetim Kurulu, Başkan Vekili tarafından toplantıya çağrılır.

Yönetim Kurulu Asil Üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde, Yedek Üye listesinde en üst sıradaki yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV ve YETKİLERİ :

Madde – 14 : Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir :

1- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek,

2- Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,

3- Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurul onayına sunmak,

4- Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, Dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5- Genel Kurulda alınan kararları uygulamak,

6- Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

7- Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararlar almak ve uygulamak,

8- Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

9- Dernek faaliyetleri için ücretli personel çalıştırmak,

10- Her faaliyet yılı sonunda Derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında Genel Kurula sunmak,

11- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

12- Demirbaş alımlarına karar vermek,

13- Başarılı sporculara ödül verilmesi konusunda ise Yönetim Kurulu yetkilidir.

DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ GÖREV ve YETKİLERİ :

Madde – 15 : Denetim Kurulunun Teşkili :

Denetim Kurulu, üç asil ve üç yedek üye olarak Genel Kurulca seçilir.

Denetim Kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri :

Denetim Kurulu; Derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve Dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, Dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

Denetim Kurulu; gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırır.

KULÜP MÜDÜRÜNÜN GÖREV ve SORUMLULUKLARI :

Madde  – 16 : Kulüp Müdürü Yönetim Kurulu tarafından atanır.

1- Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi hazırlar ve alınan kararların Yönetim Kurulu adına icra edilmesinden sorumludur.

2- Spor Kulübü ve bağlı tesislerinin iş ve işleyişini takip eder.

3- Yönetim Kurulunun vereceği yetkiyle Kulüp tesislerinin gerçek veya tüzel kişiler tarafından kiralanarak kullanılması ile alakalı protokolleri hazırlar ve imzalar

4- Kulüp çalışanları ve antrenörlerin verimli bir şekilde çalışmaları açısından gerekli önlemlerin alınıp, uygulanmasını sağlar.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ :

Madde – 17 : Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa Derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ :

Madde – 18 : Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

DERNEĞİN TUTACAĞI DEFTERLER VE TUTMA ESASLARI :

Madde – 19: Defter Tutma Esasları :

Defter Tutma Esasları :

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın Yönetim Kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü :

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler :

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur :

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir :

1 – Karar Defteri : Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2- Üye Kayıt Defteri : Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, Derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3- Evrak Kayıt Defteri : Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4- İşletme Hesabı Defteri : Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

5- Alındı Belgesi Kayıt Defteri : Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

6- Demirbaş Defteri : Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir :

1- (a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2- Yevmiye Defteri ve Büyük Defter : Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki :

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya Notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi :

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

DERNEĞİN GELİR ve GİDERLERİ :

Madde – 20 : Derneğin gelirleri şunlardır;

1- Üye aidatı,

2- Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

3- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

4- Bağış ve yardımlar,

5- Yardım toplama hakkında mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

6- Diğer gelirler.

Gelir ve Gider Belgeleri :

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak Derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından Derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Alındı Belgeleri : 

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) Yönetim Kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi :

Yönetim Kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek Yönetim Kurulu Başkanınca onaylanır. Yönetim Kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi Yönetim Kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek Yönetim Kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi Yönetim Kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi :

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

BEYANNAME VERİLMESİ :

Madde – 21 : Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek Yönetim Kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ :

Madde – 22 : Mülki amirliğe yapılacak bildirimler :

Genel Kurul Sonuç Bildirimi :

Olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, Yönetim ve Denetim Kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel Kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; Genel Kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.

Taşınmazların Bildirilmesi :

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurt dışından Yardım Alma Bildirimi :

Dernek tarafından, yurt dışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurt dışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Değişikliklerin Bildirilmesi :

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; Genel Kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı Genel Kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, Genel Kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim :

Derneklerin, görev alanlarına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapabilmesi, ortak bir projenin yürütülmesi şeklinde olur. Ancak, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklıdır. Projelerin, toplumun ihtiyaç ve sorunlarına yönelik çözümler üretecek ve toplumsal gelişmeye katkı sağlayacak nitelikte olması şarttır. Yapılacak protokol çerçevesinde, projenin yürütülmesinden sorumlu olan, kamu kurum ve kuruluşu ile derneğin eşit sayıda temsilcilerinden oluşan ve tercihen koordinatörlüğünü dernek temsilcilerinden birinin yaptığı bir Proje Yönetim Grubu oluşturulur. Protokolde, Proje Yönetim Grubunda proje saymanı olarak dernek saymanının yer alması zorunludur. (Değişik son cümle:RG-23/1/2013-28537) Gerekli görülen hallerde protokol, proje ve diğer belgelerin bir örneğinin dernekler birimine verilmesi istenir.

Kamu kurum ve kuruluşları ile dernekler yürütecekleri¬ ortak projelerde kendi kanunlarında aksine hüküm bulunmadığı hallerde, ortaklık anlaşması çerçevesinde, proje maliyetine sağlayacakları nakdi katkıları ortak bir hesapta bloke ederler. Kamu kurum ve kuruluşları projelere en fazla ayni veya nakdi yüzde elli katkıda bulunabilirler. Kamu kurum ve kuruluşları proje süresini geçmemek şartıyla, ortak projeye arsa tahsisinde bulunabilir. Proje çerçevesinde yapılacak harcamaların bir bankada açılacak ortak bir hesaptan yapılması, harcamaların belgelendirilmesi ve bu belgelerin asıl suretlerinin dernekler ile ilgili kamu kurum ve kuruluşunda saklanması zorunludur.

Bu şekilde yürütülen projelerin gerçekleşme durumu ve bu projeler için yapılan harcamalar ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından denetlenebileceği gibi, mülki idare amirleri tarafından da denetlenebilir.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ :

Madde – 23 : Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir.

Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

DERNEĞİN FESHİ ve MAL VARLIĞININ TASFİYESİ :

Madde – 24 : Genel Kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel Kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel Kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri :

Genel Kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde İZMİR DSİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, DSİ 2. Bölge Müdürlüğü yönetimine devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutada gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir Yönetim Kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

TÜZÜKTE OLMAYAN HUSUSLAR :

Madde – 25 : Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Madde – 26 : Kulüp amatördür. Dernek siyasi faaliyet gösteremez. Dernek, Lokal ve eklentilerinde kumar oynanmaz ve alkol alınmaz.

İş bu dernek tüzüğü 26 maddeden ibarettir.